Vydanie HP pre Voľby do NR_SR_2023

 01.08.2023

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU 

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania parlamentných volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne v úradných hodinách, najskôr 16.08.2023 a najneskôr 29.09.2023 do 12:00 hod. na adrese Obecný úrad, Rákocziho 419/2, 076 42 Veľké Trakany. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Pondelok 8:00 – 12:00 ------ 13:00- 16:00

Utorok   8:00 – 12:00

Streda    8:00 – 12:00 ------ 13:00- 16:00

Štvrtok    8:00 – 12:00

Piatok   8:00 – 12:00

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 08.09.2023 na adresu obce.

  • elektronicky e-mailom na obec@velketrakany.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 08.09.2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

        • meno a priezvisko, 

        • rodné číslo, 

        • štátnu príslušnosť,

        • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

        • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách najneskôr 29.09.2023 do 12:00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkých Trakanoch.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

        • meno a priezvisko, 

        • rodné číslo, 

        • štátnu príslušnosť,

        • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

        

 

Obec zašle vydaný hlasovací preukaz voličovi na adresu jeho trvalého pobytu, prípadne na inú adresu, ktorú žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec zašle voličovi vydaný hlasovací preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 - zaslanie poštou

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 - prostredníctovm splnonocnenej osoby