Oznámenie_Voľby do NR_SR_2023

 01.08.2023

Oznámenie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, teda do 21. augusta 2023 do 24,00 hod..

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:

    • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, telefonický a emailový kontakt,

    • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, telefonický a emailový kontakt,

    • meno, priezvisko a podpis osoby:

        ◦ oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany

        ◦ oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu

 

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenie prostredníctvo pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

 

Adresa:  OBEC-Veľké Trakany

               F.Rákocziho,č.419/2

076 42    Veľké Trakany

 

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum (do 21. augusta 2023 do 24,00 hod.), kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 

E-mail : obec@velketrakany.sk

 

Termín pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie je do 21. augusta 2023.