Oznámenie o vstupe na pozemok

 20.12.2022

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Veľké Trakany, okres Trebišov:
že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: apríl 2022 – december 2022 predlžujeme do 31. marca 2023.
Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice.
Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice