Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

 31.03.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

                                                                                                                                           Číslo: OLP/2777/2020

                                                                                                                                            Bratislava 29.03.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako píslušný orgán štátnej správy

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len "zákon č.355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 

Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.

111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym

riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania

Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č.

355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

      1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na

          osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné

          lekárske účely,

      2. predajní drogérie,

      3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,

      4. predajní novín a tlačovín,

      5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych abmulancií,

      6. prevádzok telekomunikačných operátorov,

      7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

      8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

      9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru

          v prevádzke a donáškových služieb,

     10. práčovní a čistiarní odevov,

     11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

     12. pohrebných služieb, služieb pohrebíska a krematória,

     13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,

     14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,

     15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

     16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

     17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,

           dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

     18. prevádzok kľúčových služieb, 

     19. zberných dvorov,

     20. predajní metrového textilu a galantérie,

     21. predajní a servisov bicyklov,

     22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha

           prevádzky nepresahuje 2000 m2,

    23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb

          lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, tento

zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky

rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu

do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných

prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia

nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov)

a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami

(napríklad ruško, šál, šatka atď.),

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorázové 

rukavice,

- v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,

- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 

jeden nakupujúci na 25 m2  z predajnej plochy prevádzky,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať

vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov

v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok 

uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase

od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje

prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z.

aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby

okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 a 10.


    1 2 3 4 5 6 7