Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z/17/2023 DOHODA číslo: 23/45/054/1689 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 370.20 €
Z/16/2023 Týmto dodatkom sa mení a dpĺňa zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany CO-68/2022-TV Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Okresný úrad Trebišov
5 682.13 €
Z/15/2023 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa výzvy na predkladanie žiadostí Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Košický samosprávny kraj
5 000 €
Z/14/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Leblanc Győző a Szeredy Krisztina operett Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Magyar Dal és Operettért Egyesület
200 000 Ft
Z/13/2023 Zabezpečenie a realizácie vystúpenia v rámci XI. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov 2023 - Hudobná skupina MOHIKÁN Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Mohikán Projekt Szolgáltató Kft.
550 000 Ft
Z/12/2023 Nový stroj/technológia-FVE výkon 13,2kWp + 20kWh batérie + 10kW Invertor Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: ČSOB Leasing, a.s.
30 278.40 €
Z/11/2023 Záväzok Webexu zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: webex.digital s.r.o.
180 €
Z/10/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, a to za podmienok podľa tejto zmluvy. Dielom sa rozumie solárny systém bližšie špecifikovaný v ponuke zhotoviteľa Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: ALFA Solar s.r.o.
30 387.60 €
Z/9/2023 D O H O D A Číslo: 23/45/054/1399 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
136.88 €
Z/8/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia komunikácií pre peších v obci Veľké Trakany Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: VEQER, s.r.o.
5 520 €
Z/7/2023 D O H O D A Číslo: 23/45/054/1158 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
427.75 €
Z/6/2023 DOHODA číslo: 23/45/054/1150 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých“ Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
0 €
Z/5/2023 D O H O D A 23/45/054/1113 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie UoZ Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 711.50 €
Z/4/2023 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Peter Juhász a Zuzana Juhászová Nagyová
4 730 €
Z/03/2023 Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
0 €
Z/2/2023 D O H O D A Číslo: 23/45/054/671 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
1 882.10 €
Z/1/2023 Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
4 572.63 €
Z/8/2022 Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
0 €
Z/7/2022 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie, ktorú Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi na základe Výzvy na predkladanie žiadosťi Odb.: Obecný úrad Veľké Trakany
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
Z/6/2022 D O H O D A č. 22/45/054/234 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obecný úrad Veľké Trakany
5 319.31 €
Generované portálom Uradne.sk