MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Főellenőr

Főellenőr

Bc.Mgr. Erika Maťovková

Főellenőr
§ 18

A főellenőr beosztása

(1) A főellenőrt az önkormányzati képviselő-testület választja meg és menti fel. A vezető kontroller az önkormányzat alkalmazottja, és ha e törvény másként nem rendelkezik, a többi vezető beosztású munkavállalót megillető minden joga és kötelezettsége külön rendelet szerint megilleti. A vezető ellenőr az önkormányzati képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem indíthat vállalkozást, illetve nem folytathat más keresőtevékenységet, és nem lehet tagja a vállalkozási tevékenységet folytató jogi személyek irányító, ellenőrző vagy felügyelő szervének. Ez a korlátozás nem vonatkozik a tudományos tevékenységre, az oktatói tevékenységre, az előadói tevékenységre, az előadói tevékenységre, a fordítási tevékenységre, az újságírói tevékenységre, az irodalmi vagy művészeti tevékenységre, valamint a saját vagy kiskorú gyermekei vagyonával való gazdálkodásra. Az ellenőrzési tevékenységet az ellenőrzési tevékenység alapvető szabályai szerint önállóan és pártatlanul végzi.

(2) A fő vezérlő funkciója nem kompatibilis a következő funkciókkal:

a) országgyűlési képviselő,
b) a polgármester,
c) olyan jogi személy testületének tagja, amelynek alapítója vagy alapítója az önkormányzat,
d) az önkormányzat más alkalmazottja,
e) külön törvény szerint.

18a. §

A funkció ellátásának előfeltételei, a funkció megválasztása, megszüntetése


(1) A vezető kontrolleri munkakör betöltésének feltétele legalább középfokú végzettség.

(2) A főellenőr megválasztásának napját az önkormányzati képviselő-testület a választás napja előtt legalább 40 nappal hivatalos táblán és a szokásos módon a szokásos helyen hirdeti ki úgy, hogy a választás lebonyolításra kerüljön. a jelenlegi főellenőr megbízatásának utolsó 60 napjában. A főellenőri állás jelöltjének írásbeli jelentkezését legkésőbb a választás napja előtt 14 nappal kell benyújtania az önkormányzati hivatalban. A kérelem tartalmazza az iskolai végzettséget igazoló okiratot és a bűnügyi nyilvántartási kivonat kéréséhez szükséges adatokat is. A harmadik mondat szerint az önkormányzat az adatokat elektronikus úton haladéktalanul elektronikus úton megküldi a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ügyészségének bűnügyi nyilvántartási kivonat kiállítása céljából.

(3) A főellenőr megválasztásához az összes képviselő többségének jóváhagyása szükséges. Ha egyik jelölt sem szerez ilyen többséget, az önkormányzati képviselő-testület ugyanazon az ülésen második választási fordulót tart, amelyre az első fordulóban a legtöbb érvényes szavazatot kapott két jelölt jut tovább. Szavazategyenlőség esetén minden, a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt továbbjut a választás második fordulójába. A választás második fordulójában a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelöltet választják meg. Szavazategyenlőség esetén a második választási fordulóban a döntés sorsolással születik. A főellenőr megválasztásának módjáról, lebonyolításáról, a pályázati feltételekről az önkormányzat határozattal állapít meg további részleteket.

(4) Ha a főellenőri feladatkör ellátása a (8) bekezdés szerint megszűnik a), b) vagy d) pontja alapján a tanács új főellenőr-választást ír ki úgy, hogy arra legkésőbb a vezetői tisztség megszűnését követő 60 napon belül sor kerüljön.

(5) A főellenőrt a községi képviselő-testület választja hat évre. Megbízatása a munkakezdés napjaként megjelölt napon kezdődik.

(6) Megválasztását követően a főellenőr jogosult munkaszerződést kötni az önkormányzattal. A munkaviszony rövidebb munkaidőben is megállapodhat, ennek hosszát az önkormányzati képviselő-testület határozza meg az ellenőrválasztás kihirdetése előtt.

(7) A polgármester köteles az érvényesen megválasztott főellenőrrel munkaszerződést kötni, legkésőbb az előző főellenőr megbízatásának lejártát követő napon. A munkavégzés megkezdésének napját az előző főellenőr megbízatásának lejártát követő napon kell meghatározni.

(8) A főellenőri feladatkör ellátása megszűnik:

a) tisztségéről való lemondással,
b) tisztségéből való elbocsátás,
c) megbízatásának lejártával,
d) halállal vagy holttá nyilvánítással,
e) a cselekvőképességétől megfosztott vagy cselekvőképességét korlátozó ítélet hatálybalépésének időpontja,
f) azon ítélet hatálybalépésének időpontja, amellyel szándékos bűncselekmény elkövetéséért vagy bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték, ha a börtönbüntetés végrehajtását nem felfüggesztették feltételesen,
g) az a nap, amikor a 18. § bek. szerint megkezdte feladatának ellátását. 2.

(9) Az önkormányzati képviselő-testület a főellenőrt tisztségéből felmentheti, ha

a) ismételten vagy különösen súlyosan megsérti a munkavállaló vagy a vezető állású munkavállaló kötelességét,
b) a tisztségéből eredő kötelezettségeit súlyosan vagy többször elmulasztja, és erre az önkormányzati képviselő-testület legalább egyszer írásban figyelmeztette,
c) a 18. § bek. alapján benyújtott eskü alatt tett nyilatkozatában valótlan adatot közöl. 1 vagy a vagyonuk adataiban.

(10) A főellenőr tisztségéből való felmentéséhez a helyettesek többségének jóváhagyása szükséges.

(11) A főellenőri feladatkör megszűnésének napjával a munkaviszonya is megszűnik.

18d. §

Az ellenőrzési tevékenység köre


(1) Ellenőrzési tevékenység az önkormányzat vagyonával és vagyoni értékű jogával, valamint az önkormányzat által speciális előírásoknak megfelelően használt vagyonnal való gazdálkodás, valamint a törvényesség, eredményesség, gazdaságosság és eredményesség ellenőrzése, a bevételek, kiadások és pénzügyi ellenőrzése. az önkormányzat működésének ellenőrzése, a panaszok és beadványok kezelésének ellenőrzése, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok betartásának ellenőrzése, ideértve az önkormányzat szabályzatait is, az önkormányzati határozatok betartásának ellenőrzése, az önkormányzat belső szabályzatai betartásának ellenőrzése és az önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése. külön szabályzattal megállapított egyéb feladatok ellátása.

(2) E törvény szerinti ellenőrzési tevékenység alá tartozik

a) önkormányzati hivatal,
b) az önkormányzat által létrehozott költségvetési és hozzájárulási szervezetek,
c) azon jogi személyek, amelyekben az önkormányzat vagyoni érdekeltséggel rendelkezik, és más személy, aki az önkormányzat vagyonával foglalkozik, vagy akinek az önkormányzat vagyonát használatba hagyták, amennyiben az ezt az ingatlant érinti,
d) azon személyek, akiknek az önkormányzati költségvetésbõl e pénzeszközökkel való rendelkezési körben külön szabályozás szerint meghatározott támogatást vagy visszatérítendõ pénzügyi támogatást, illetve vissza nem térítendõ támogatást nyújtottak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési tevékenység nem vonatkozik azokra az eljárásokra, amelyekben az önkormányzat dönt a közigazgatás területén a természetes és jogi személyek jogairól, törvény által védett érdekeiről vagy kötelezettségeiről.

18e §
Az ellenőrzési tevékenység szabályai


A főfelügyelő az ellenőrzési tevékenység végzésekor a külön törvényben megállapított szabályok szerint jár el 16a) Az ellenőrzési tevékenység szabályairól az önkormányzat határozattal további részleteket állapíthat meg.

§ 18f
A főellenőr feladatai


(1) Főellenőr

a) ellenőrzést végez a 18d. §-ban foglaltak körében,
b) félévente egyszer az önkormányzati képviselő-testület elé terjeszti az ellenőrzési tevékenységi terv tervezetét, amelyet az önkormányzatban a szokásos módon, legkésőbb a képviselő-testületi tanácskozás előtt 15 nappal közzé kell tenni,
c) szakvéleményt készít az önkormányzat költségvetési javaslatáról és az önkormányzat zárszámadási javaslatáról, mielőtt azt a községi képviselő-testület jóváhagyja,
d) az ellenőrzés eredményéről a következő ülésén közvetlenül a községi képviselő-testület elé terjeszti a jelentést,
e) az ellenőrzési tevékenységről évente legalább egy alkalommal, a naptári év végét követő 60 napon belül jelentést nyújt be az önkormányzati képviselő-testületnek,
f) együttműködik az állami hatóságokkal az állami költségvetésből vagy az Európai Unió strukturális alapjaiból az önkormányzat részére juttatott pénzeszközök kezelésének ellenőrzése terén,
g) panaszokat kezel, ha az önkormányzat alapszabálya úgy rendelkezik,
h) köteles az önkormányzati képviselő-testület vagy a polgármester kérésére ellenőrzést végezni, ha az ügy nem halasztható,
i) ellátja a külön jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A főellenőr tanácsadói szavazattal részt vesz az önkormányzati képviselő-testület és a községi képviselő-testület ülésein; részt vehet az önkormányzati tanács által létrehozott szakbizottságok ülésein is.

(3) A 18d. § szerinti ellenőrzési tevékenység körébe tartozó iratokba, valamint egyéb dokumentumokba a főfelügyelő jogosult.

(4) A főfelügyelő köteles az ellenőrzések eredményét kérésre haladéktalanul a képviselők vagy a polgármester rendelkezésére bocsátani.