Odôvodnenie

 30.03.2020

                                     O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej   

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľskva v znení neskorších

predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z

dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.                   

            Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa

11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.                                   

            Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie

pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť

prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň

uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok 

poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické)

opatrenia.   

            Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia

sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a

predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, tak by sa v čo najväčšej možnej miere

zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

                Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje,

že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

                Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57

ods. 33 písm. a) zákon š. 355/2007 Z. z., za kotrý príslušný regionálny úrad

verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona

č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

                                           

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.       

hlavný hygienik Slovenskej republiky


1 2 3 4 5 6 7 8